Asiel de organismen 

Aart Schillings

Hoe kan ik de speculatieve filosofische visie van Urban Reef ervaarbaar maken zodanig dat mensen gaan reflecteren op de huidige manier hoe de mensheid ruimte inneemt op aarde en hoe de mensheid dat in de toekomst moet gaan doen?

___

Het verhaal van de “Asiel der organismen” schetst een dystopische alternatief heden waarin bijna alle organismen, van zoogdieren tot bacteriën, op de rand van uitsterven staan. Deze toekomstvisie benadrukt de verregaande gevolgen van menselijke activiteiten op de natuur, waarbij een sombere, urgente toon wordt aangenomen.

In deze wereld moeten mensen, voordat ze bouwen, controleren op aanwezige bedreigde flora en fauna. Dit leidt tot het ‘herplaatsen’ van deze organismen naar geschikte leefgebieden, wat vaak resulteert in overvolle natuurgebieden en uit balans geraakte ecosystemen. Het opvangcentrum dat hieruit voortvloeit, dient als een tijdelijke oplossing voor bedreigde organismen, een metafoor voor de kortetermijnaanpak in het huidige milieubeleid.

Dit verhaal brengt ook de problematiek van deterministisch denken in de ecologie naar voren. Een dergelijke benadering, waarbij men ervan uitgaat dat de natuurlijke wereld en haar problemen op een lineaire en voorspelbare manier zullen evolueren, is niet toereikend. De complexiteit van ecologische systemen en de wisselwerkingen binnen deze systemen vereisen een meer holistische en adaptieve benadering.  

Het illustreert het belang van het vermijden van een te simplistische benadering van natuurbehoud en de noodzaak van geïnformeerde, flexibele strategieën die rekening houden met de veelzijdige aspecten van ecologie. 

Hoe herken je dat een ontwerp door jou gemaakt is?

Ik denk veel na over de toekomst en actuele thema's. Met mijn ontwerpen wil ik mensen meenemen in mijn denkwereld, zodat ze worden aangemoedigd om ook na te denken over relevante onderwerpen en deze vanuit een andere invalshoek te benaderen. Dit bereik ik vaak door fysiek te werk te gaan, waardoor objecten ontstaan waarmee mensen fysiek een vraagstuk kunnen ervaren. Om de ervaring compleet te maken, integreer ik vaak video- en fotografie, waardoor een krachtige totaalervaring ontstaat.

Welk project, tijdens je opleiding, heb je het meest van geleerd?

Van het individuele project. Omdat dit de allereerste keer is dat je vrij bent om te doen wat jij leuk vindt. Hier kun je dus laten zien waar jouw interesses liggen en wat je sterke punten zijn. Je wordt hier dus helemaal losgelaten, waardoor je alles vanuit jezelf moet halen. Omdat je alleen werkt, kun je ook niet terugvallen op medestudenten.

Waarom heb je gekozen voor de opleiding CMD en is dat tijdens de opleiding veranderd?  

Ik heb voor CMD gekozen omdat ik een brede interesse heb en me niet op één specifiek gebied wilde specialiseren. Daarnaast wilde ik graag iets creatiefs doen, maar de kunstacademie leek me, met het oog op de toekomst, toch wat te onzeker. CMD lijkt voor mij de perfecte combinatie, ook omdat je de vakken naar eigen voorkeur kunt invullen.

Waar verwacht/hoop je over 5 jaar te werken?

Als ik groots durf te dromen, hoop ik echt een positieve impact op de wereld te kunnen maken en hier ook mijn brood mee te verdienen. Wat ik niet hoop, is een kantoorbaan waarbij ik 24/7 achter een scherm zit te werken. Ik hoop dus op afwisselende werkzaamheden binnen een bedrijf, maar ook op autonome projecten.

Contact Aart Schillings Website LinkedIn Instagram Mail